Za prezračevalne naprave z rekuperacijo so vam na voljo nepovratne finančne spodbude Eko sklada. Subvencionirana je celotna naložba – vsi sestavni deli prezračevalnega sistema, vključno z montažo. Trenutno aktualni razpis za leto 2016 ima oznako 37SUB-OB16.

Višina finančne vzpodbude

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema v posamezni stanovanjski enoti oziroma največ 300 EUR na vgrajeno enoto lokalnega sistema prezračevanja.

Če bo naložba izvedena v starejši stavbi na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.500 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema v posamezni stanovanjski enoti oziroma največ 380 EUR na vgrajeno enoto lokalnega sistema prezračevanja, pri čemer bo razlika med osnovno in višjo spodbudo dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Priznani stroški vključujejo:

 • nakup in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka
 • nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi
 • nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode.

Kratek povzetek postopka za pridobitev nepovratnih sredstev

 • postopek velja samo za samostojen ukrep montaže hišnega prezračevanja z rekuperacijo pri sanacijah in novogradnjah, če je vlagatelj fizična oseba in gre za posamično stanovanjsko enoto
 • za vlogo je potrebno imeti veljaven predračun izvajalca, s katerega je razvidna vsa potrebna oprema za prezračevanja in tudi montaža,
  kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba, ali kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje
  po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga (v primeru izvedbe
  naložbe v posamezni stanovanju v tri in večstanovanjski stavbi kopije gradbenega dovoljenja ni potrebno priložiti) pravilno izpolnjeno vlogo in sliko prostora, kjer bo vgrajena prezračevalna naprava
 • vlogo z opisanimi prilogami je potrebno oddati v času, ko je razpis odprt in se je nanj možno prijaviti
 • po približno 3 – 4 mesecih prejmete odgovor Eko sklada, ko vam, v primeru pravilno izpolnjene vloge in v primeru izbrane naprave iz seznama ustreznih prezračevalnih naprav, sporočijo, da je vloga odobrena in lahko pričnete z deli
 • po prejeti potrditvi imate časa 9 mesecev, da ukrep izvedete
 • znotraj 9 mesečnega obdobja je potrebno predložiti vse potrebno za zaključek investicije: izjava vlagatelja, da je naložba zaključena, originalni račun izvajalca, potrdilo o plačilu računa in sliko vgrajene naprave
 • v roku 30 dni vam običajno nakažejo nepovratno finančno vzpodbudo, pri čemer izberejo manjšo vrednost; če je bila v predračunu predvidena manjša investicija kot potem na računu, upoštevajo za osnovo manjšo vrednost

Uporabne povezave

Vstopna stran Eko sklada (https://www.ekosklad.si/)

Aktualni razpisi (https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave)

Dokumenti za prenos

Besedilo javnega poziva

PDF – 470,5 KB

Vloga

PDF – 350,9 KB

Meni